ماهی جراح


این ماهی آبی رنگ بسیار زیبا (Paracanthurus hepatus) به خاطر لكه‌ی سیاهرنگ روی پوستش، كه به تیغه‌ی چاقوی جراحی شباهت دارد، به ماهی جراح مشهور است. این ماهی باله‌ای استخوانی نزدیك دم خود دارد كه جمع می‌شود. رنگ زرد روی این باله پیام هشدار دهنده ای به شكارچیان است كه:" من مسلح هستم. به من نزدیك نشوید!"